Odnośniki
menu      Litterae pro Reiectionem Modernismi
menu      prawo Keplera i ruch planet wokół Slonca
menu      prawo jazdy kat.b Testy do pobrania
menu      prawo jazdy teoria baza pytań
menu      procent zdawalnosci na prawo jazdy w Lodzi
 • serwisy komputerowe
 • metronidazol a opoznienie miesiaczki
 • jeep grand cherokee bluetec
 • dolls eloua
 • infinity fx35 lampy tylne
 • Litterae pro Reiectionem Modernismi

  Temat: Umowa najmu
  Sunna, umowa najmu może być zawarta nawet ustnie, wszystko zależy z czyjego punktu widzenia oceniamy jej "prawomocność". Do urzędu skarbowego potrzebna była pisemna, ale notariusz niekonieczny. Nie można ot tak sobie wyrzucić lokatora - tzn. można mu wypowiedzieć umowę - jest coś w Waszej umowie na ten temat? Ja mam miesięczny okres wypowiedzenia - dla obu stron. Ale jak się delikwent nie wyprowadzi, to mało można w tym temacie zrobić . Prawo stoi raczej po stronie najemców, nawet jeśli w ogóle nie płacą, to pozbyć się ich można jedynie zapewniając lokal zastępczy. Zapis ... wysokości naliczanej przez spółdzielnię", no ale sorry. A jak to robicie? On przelewa Wam kwotę czynszu do spółdzielni razem z opłatą za najem, czy sam opłaca czynsz?
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=58943  Temat: Rodzina na Swoim
  jednakże wyjątki od tych sytuacji. Dopłaty można otrzymać gdy na dzień zawarcia umowy docelowy kredytobiorca jest najemcą, bądź przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że wraz z zawarciem umowy zobowiąże się on do: · rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego · wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze prawo lokatorskie lub do zrzeczenia się tego prawa w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania prawa własności lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, bądź pozwolenia na użytkowanie wybudowanego domu jednorodzinnego.
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2450


  Temat: Komu rząd dopłaci do kredytu?
  Po pierwsze należy przedstawić pisemne oświadczenie o tym, że nie posiada się prawa własności do budynku lub lokalu mieszkalnego, czy też nie jest się najemcą mieszkania. Jeżeli jednak jesteśmy najemcą lub przysługuje nam spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, nasze szanse na uzyskanie kredytu preferencyjnego nie będą skreślone. Warunkiem jest zobowiązanie się, wraz z zawarciem umowy kredytowej do rozwiązania umowy najmu lub wypowiedzenia (albo zrzeczenia się) członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje nam spółdzielcze prawo lokatorskie. Drugą kwestią jest złożenie oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka lub pozostaniu w związku małżeńskim na dzień zawierania-...
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2254


  Temat: Zmiana podstawy prawnej wypowiedzenia umowy najmu
  Dzień dobry. Jeśli podstawą wypowiedzenia jest remont to zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i art 10 i 11 tej ustawy właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego jeżeli lokator używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.!!! Art 10 ust 4 stwierdza... Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy. Uważam,że wypowiedzenie Pani umowy najmu w tym przypadku dotyczącym remontu bez zobowiązania się właściciela do wskazania Pani lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki jest bezskuteczne. Pozdrawiam
  Źródło: forum-prawne.com.pl/viewtopic.php?t=125


  Temat: wypowiedzenie umowy najmu z 6mc czasm wypow.
  wraz z zona bylismy gl.najemcami lokalu kwater.Na moj wniosek ADM wypowiedzial zonie umowe z dn.01.02.08 z 6mc. okresem wypowiedzenia.pyt.1}Czy jesli zona sie ponownie wprowadzi to wypowiedzenie straci moc,czy to niema juz znaczenia,a okres 6mc.sluzy jako czas ewent.odwolan,a jak beda nieskuteczne to zona traci najem z dn.01.02.08 ?pyt.2}rozwod powoduje ze najem wchodzi do majatku dorobkowego:czy jesli rozwod nastapi w trakcie 6mc.wypow. zona bedzi miala prawo najmu,czy sytuacja jest analogiczna jak w moim 1pyt.?
  Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=210


  Temat: Nikt nie chce pomóc-Spółdzielnia odmawia zawarcia umowy najm
  Czy w przypadku najmu mieszkania ze spółdzielni mieszkaniowej moge zastosować art. 674 dot. milczącego przedłużenia. Otóż w zeszłym roku miałam zadłuzone mieszkanie i dług spłaciłam w okresie wypowiedzenia umowy najmu. Myśłałam, ze sprawa jest załatwiona, ale po jakimś czasie zauważyłam, ze na blankietach opłat widnieje info, że lokal jest bez tytułu prawnego. Napisałam więc pismo do spółdzielni z prośbą o podpisanie umowy najm, ale ta odmówiła, ponieważ według niej prawo nie przewiduje roszczeń na zawarcie umowy najmu. W tej chwili mieszkam dalej w tym lokalu i nie wiem co robić. Czytając inne ustawy ... umowę. W stosunek najmu wstąpiliśmy poprzez zamianę mieszkania własnościowego na najem(nie wiem czy to ma znaczenie). Bardzo proszę o pomoc.
  Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=12665


  Temat: rozwiązanie umowy najmu
  Wynajmuję lokal za który zalegam z czynszem. Własciciel lokalu wymienił zamki, oznajmił mi, że zajmuje za dług wyposażenie lokalu które jest moją własnością do czasu spłaty zadłużenia. Poinformował mnie też że zadłuzenie będzie rosło, bo on nie pozwoli mi podpisać wypowiedzenia najmu lokalu i twierdzi że nie mogę wypowiedzieć wynajmu do końca trwania umowy, czyli jeszcze rok, przy czym nie chce wpuścić mnie do lokalu. Moje pytanie - czy ma prawo rządać ode mnie dalszych czynszów, czy ja mogę wypowiedzieć umowę najmu i czy mimo zmuszania mnie do płacenia dalszego czynszu ma prawo nie udostępnić mi lokalu?
  Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=13164


  Temat: [Mieszkanie] Dziedziczenie mieszkania komunalnego
  W razie śmierci najemcy lokalu komunalnego, z mocy samego prawa w stosunek najmu wstępuje określony krąg osób, co reguluje kodeks cywilny: Art. 691. § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. § 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. § 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. § 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały. § 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego. Jak widać, do kręgu uprawnionych zostały zaliczone dzieci najemcy, ale już nie wnuki. W razie śmieci matki to Ty musiałabyś więc wystąpić o zawarcie umowy najmu na tamto mieszkanie. Prawdopodobnie musiałabyś wtedy rozwiązać umowę najmu na lokal zajmowany dotychczas i jedynym jego najemcą pozostałby Twój ex-mąż.
  Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=11582


  Temat: Czas skutkowania wypowiedzenia
  Po pierwsze pomylił Pan terminy- wynajmujący i najemca. Wynajmującym jest osoba, która zobowiązuje się oddać rzecz (lokal) najemcy do używania. A najemca to osoba, która zobowiązuje się płacić czynsz. Zgodnie z tym zapisem umowy, jeżeli wypowiedzenie zostało złożone 1.03 stosunek najmu ustaje z dn. 31.03. A więc najemca ma prawo mieszkać do 31.03 oraz obowiązek uiścić czynsz za ten okres.
  Źródło: forum.easylaw.pl/viewtopic.php?t=49


  Temat: Kupić czy wynająć. Jakie mogą płynąć z tego korzyści, a jakie ograniczenia?
  Płacenie czynszu za wynajem Mimo precyzyjnych zapisów zawartych w kodeksie cywilnym dotyczących praw i obowiązków stron umowy najmu warto ustalić na piśmie zasady, według których regulowany będzie tryb płacenia czynszu oraz ustalony sposób wypowiedzenia umowy. Czynsz płacony przez najemcę w zamian za oddanie rzeczy należącej do wynajmującego może być wyliczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. W ramach umowy najemca zobowiązany jest do płacenia czynszu w umówionym terminie, jednak jeśli umowa nie określa terminu płatności czynszu stosuje się ogólne zasady. Według nich za cały czas najmu wynoszący nie więcej niż jeden miesiąc należy zapłacić w całości z góry. Jeśli czas najmu wynosi więcej niż jeden miesiąc, lub jeśli umowa zawarta jest na czas nieograniczony - czynsz należy wpłacać co miesiąc w terminie do dziesiątego dnia miesiąca. Tryb wypowiedzenia umowy najmu jest bardzo prosty: Jeśli w umowie nie zostanie ustalony tryb wypowiedzenia umowy najmu, stosuje się zasady wypowiadania umów zawarte w kodeksie cywilnym - w przypadku, gdy czynsz płatny jest miesięcznie – okres wypowiedzenia wynosi miesiąc naprzód, nie później niż na koniec miesiąca kalendarzowego. Gdy czynsz płacony jest w odstępach dłuższych niż miesiąc okres ten wynosi trzy miesiące, najpóźniej liczone od końca kwartału kalendarzowego. W przypadku płatności czynszu w terminie krótszym niż miesiąc okres wypowiedzenia wynosi trzy dni naprzód, w przypadku najmu dziennego - jeden dzień. W przypadku gdy najemca nadal korzysta, za zgodą wynajmującego, z najmowanego przedmiotu lub lokalu po upływie oznaczonego w umowie terminu najmu uznaje się, że okres najmu został przedłużony na czas nieokreślony.
  Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1113


  Temat:
  "zwyklym". To nie jest prawda, ze przy najmie okazjonalnym jest wyłaczona cała ustawa o ochronie praw lokatorów... Stosuje się bowiem nadal art. 10 ust. 1-3 (o wchodzeniu właściciela w razie awarii ... nieprecyzyjny. I tak zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 naszej ustawy właścicielka mogłaby wam wypowiedziec umowę, gdybyście bez jej zgody komuś wynajęli, podnajeli lub oddali do bezpłatnego używania lokal...
  Źródło: naturalnemetody.fora.pl/a/a,315.html


  Temat: spadek
  Szanowni Państwo, informujemy, że kwestie związane z dziedziczeniem praw najmu do lokali mieszkalnych regulują przepisy Kodeksu cywilnego. I tak zgodnie z Art. 680.1. § 1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej. Tak więc nawet, jeśli w umowie najmu, jako najemca widnieje jeden z małżonków, to o ... lokalu nie mieszka małżonek, który pozostawał w związku z małżeńskim w chwili przyznania mieszkania zastosowanie mają przepisy art. 691 K.c., który w sposób precyzyjny definiuje katalog osób uprawnionych do ubiegania się o mieszkanie po śmierci najemcy i przesłanki, jakich wystąpienie jest konieczne w tym zakresie: Art. 691 § 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. § 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. § 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. § 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały. § 5. Przepisów § 1-4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego. Z poważaniem. Administracja TBS
  Źródło: tbspartner.pl/forum/viewtopic.php?t=182


  Temat: wypowiedzenie umowy najmu mieszkania na czas nieokreślony
  Mam jeszcze jedno pytanie... zatem kogo dotyczy ustawa o ochronie praw lokatorów... Nie znalazłam w niej zapisu, że tylko najemców z kwaterunku.... Pozwól, że prześlę Ci jeszcze jeden tekst z Gazety Podatkowej. "Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania Po dokonanym całkiem niedawno uwolnieniu czynszów chyba największe kontrowersje wzbudza aktualnie przyjęta w ustawie o ochronie praw lokatorów swoista gwarancja trwałości stosunku najmu. Wie o tym każdy, kto nieopatrznie wynajął mieszkanie na czas nieoznaczony, a następnie próbował jednostronnie doprowadzić do wygaśnięcia zawartego kontraktu. Nierzadko dopiero wówczas okazuje się, że przyjęty umownie termin wypowiedzenia najmu nie mógł służyć wynajmującemu za podstawę do zakończenia najmu. W umowach najmu lokali użytkowych sprawa jest prosta. Zgodnie z art. 688 K.c., jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Z takiej możliwości korzystają również najemcy lokali mieszkalnych. Gorzej z wynajmującymi. Ci mogą bowiem wypowiedzieć najem lokalu mieszkalnego tylko z przyczyn wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów (art. 11) i obowiązkowo w formie pisemnej, a także muszą zachować przewidziane w niej okresy wypowiedzenia. Te zaś są bardzo długie...
  Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=512


  Temat: Bunt dilerów Polkomtela
  jest u innych operatorów). Teraz dilerzy mieliby się stać franczyzobiorcami. Dzięki temu kontrola Polkomtelu nad siecią byłaby znacznie silniejsza. Gdyby którykolwiek chciał wypowiedzieć umowę – tak jak w lutym uczynił to Germanos, pracujący dla Ery – nie pozbawiłby Polkomtelu lokali.– Polkomtel chce przejąć nasz najcenniejszy aktyw‚ czyli pomieszczenia – mówi jeden z dilerów. Operator chce im za to dodatkowo płacić‚ ale według ... dilerów. Według nich kontrolerzy Plusa zaczęli bardzo obcesowo traktować pracowników salonów sprzedaży‚ czego efektem są notoryczne wypowiedzenia. „Rotacja pracowników naszej sieci od początku roku jest na poziomie 40 proc.‚ co w ... – nie chciał podjąć negocjacji o zmianie umowy. Kolejne do „odstrzału” ma być T1. Silniejszą pozycję wobec Polkomtelu mają dilerzy‚ którzy sami najmują lokale. Jeżeli Polkomtel zerwie z nimi umowę‚ to...
  Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=6957


  Temat: Umowa najmu lokalu mieszkalnego w trybie najmu okazjonalnego
  Jest to uproszczona forma najmu ale dostępna tylko dla pewnej kategorii wynajmujących. Trzeba bowiem wykazać, że „przejściowo nie korzysta się z lokalu w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych” W razie bowiem ... podarujemy naszej córce, która studiuje i mieszka z nami gdyż nie ma stałych dochodów aby mieszkać oddzielnie, to córka ta może wynająć to mieszkanie w trybie najmu okazjonalnego gdyż zajdzie tu ten element „przejściowości” – na okres studiów lub do czasu usamodzielnienia się. Jak widać jeżeli ktoś chce w tym trybie zawrzeć umowę najmu powinien umieć ten element przejściowości znaleźć w swojej sytuacji. Ten tryb najmu nie dotyczy więc również deweloperów, kamieniczników i tych, którzy wynajmują, można powiedzieć, profesjonalnie. Co ważne, przepisy o najmie okazjonalnym dotyczą wyłącznie tych umów, które zawarte są po 1 stycznia 2005 roku. Jak stanowi ustawa : w razie oddania do używania lokalu, z którego właściciel przejściowo nie korzysta w całości lub w części w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, z wyjątkiem art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 1 i 2 pkt 1-3, art. 13 i art. 18 ust. 1 i 2. Zatem poza pewnymi wyjątkami do najmu okazjonalnego nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, a więc będą mieć zastosowania uregulowania umowne między stronami oraz postanowienia kodeksu cywilnego. Ograniczenia z ustawy o ochronie praw lokatorów jakie pozostawiono dotyczą : 1. zasad wstępu przez właściciela do wynajmowanego lokalu w razie awarii (art.10 ust. 1-3) 2. uprawnień innych właścicieli lokali w budynku i współlokatora do wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd najmu i nakazanie opróżnienia lokalu (art.13) 3. obowiązku uiszczania odszkodowania przez lokatora zajmującego lokal bez tytułu prawnego (po rozwiązaniu umowy) oraz wysokości odszkodowania (art. 18 ust. 1 i 2) 4. zasad wypowiadania umowy zgodnie z którymi właściciel może wypowiedzieć umowę najmu pod rygorem nieważności na piśmie określając przyczynę wypowiedzenia nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli lokator: - pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub - jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub - wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, (art. 11 ust. 1 i 2 pkt...
  Źródło: wielotematyczne.com/viewtopic.php?t=15


  Design by flankerds.com